Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


1 kommentar

Sveriges största flyttblock

Änteligen har landets största flyttblock beskådats.
Botsmarksblocket är 15 meter högt, har en yta om ca. 30 x 30 meter. Mellan det stora blockets undersida och marken finns grottliknande håligheter som visar att bildningen är ett block och inte fast berg.

Och bestigits…

På informationstavlan kan man läsa om händelser som ska ha skett 7341 år f Kr. Det är ett så noggrant angivet årtal att jag står undrande. Men mäktigt är det, detta flyttblock.

För ca 20 000 år sedan var Sverige täckt av en flera kilometer tjock inlandsis. Isen gled sakta fram över landskapet. Löst material som grus, stenar och block frös fast under isen och följde med i rörelseriktningen. Allteftersom klimatet blev varmare smälte isen långsamt bort. För ca 8 000 år sedan blev Sverige isfritt.

Botsmarksblocket formades av samma jordbävning, som år 7341 före Kristus bildade den seismotektoniska Botsmarkslinjen som innefattar Bjursjön, de stora grottorna i Stor-Boberget i Botsmark och den av tsunamin bildade erosionslinjen vid Stor-Gravurliden. Blockets storlek ger uttryck för de väldiga krafter med vilka inlandsisen påverkade landskapet.


Jag nämnde min fascination för flyttblock, block som i skrönor ofta blivit beskrivna som jättars kast, när jag berättade om de flyttblocken i Universumets närhet. Nu har också Botsmarks-blocket i Västerbotten fått ett besök.


Lämna en kommentar

Jättekast

Flyttblock. Jättekast. Erratiska block. Stenar. Klippblock.
Vi har två rätt stora flyttblock i vår närhet. Tidigare låg de på gårdens mark. De har många olika lavar. Få mossor. Ibland gör vi en liten utflykt dit, med eller utan kaffetermos.
sten5
sten4
sten3
Det här är fascinerande geologi även som vuxen.
sten2
sten1
sten6
Flyttblock
E r r a t i s k a   b l o c k, geol., sådana på jordytan liggande stenblock, om hvilka man, på grund af deras beskaffenhet och underlag m.m., tydligen kan bevisa , att de blifvit flyttade en längre eller kortare vägsträcka från sina ursprungliga hemklyfter tilld e platser, der de nu befinna sig. En sådan flyttning anses hafva i allmänhet egt rum medelst inlands-is och glacierer eller flytande isberg. Flyttblockens storlek vexlar från några få till flere tiotal af fot i genomskärning. Sådana med ända till 30 fots sidor äro ej sällsynta. Inom Sveriges alla provinser är förekomsten af flyttblock en mycket vanlig företeelse; så också inom vidsträckta delar af det öfriga Europa och Noramerika. De ligga dels midt på slätterna, dels på grusbackar och bergshöjder m. m. De flesta flyttblock inom Sverige utgöras af gneis och granit m.fl. urformationens bergarter, men sådana af kalksten, sandsten o. s. v. finnas också.
sten7
Det största flyttblocket som finns här i landet landade i Botsmark utanför Umeå för si så där 20 000 år sedan.

Utflykter till sådana här natur platser kan vara intressanta, t ex Spik-stenen i Ripsa som syns här och här.
.