Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


2 kommentarer

Lite sär uppsyn

noshornsbagge2015
Goddag goddag herr Noshornsbagge! Trevligt att du trivs här på gården. Din avkomma övervintrar långt ner i den öppna lövkomposten, det gläds vi på gården över. Håll till godo med den biologiska mångfalden här!

Vill du som läser ha koll på hur stor den biologiska mångfalden är på din tomt – kolla HÄR.

.


4 kommentarer

En gräsyta kan vara mer än vad man tror

Det är trivsamt för en katt i halvskuggan av björken innan gräs och klöver slås med lie i juli.

Vackra kardborrar

Här i Universumet vill vi gärna ha blomsterängar. Monokulturer med sterilt gröna gräsmattor är inte vår grej helt och hållet.  Några av de vilda växterna som finns här på gården är:

Tjärblomster
Violer
Vårlök
Prästkrage
Stor- och liten blåklocka
Skelört
Smörblomma
Tulkört
Gullviva
Äkta johannesört
Kardborre
Förgätmigej
Ängssyra
Käringtand
Jungfru Marie sänghalm, gulmåra
Vitmåra
Smultron
Ögontröst
Kråkvicker
Teveronika
Lupiner
Brännässla
Humleblomster (finns några få som vi vårdar ömt)
Liljekonvalj
Gatkamomill (MrsUniversum-favorit. Vissa år går det att lägga sig raklång i en doftande kamomillmatta bakom logen.)
Vitplister
Vit- och rödklöver

Detta är absolut inte samtliga örter som finns här. Det finns många fler förutom alla grässorter. Testa och räkna hur många örter och gräs ni hittar på ett par kvadratmeter av den egna tomten. Har man inte en nysådd villagräsmatta blir man förvånad över mångfalden. En härlig flora med liten arbetsinsats :-)

Det är så spännande då det är olika betingelser för olika växter från år till år. För två år sen hade jag en flera kvadratmeter stor matta av näpna teveronikor utanför ateljén. Små oansenliga blommor som i mängd blir så intensiva. Urtjusigt!

Tjärblomster växer upp mot den torra bergknallen under ekarna.

Jungfru Marie sänghalm (gulmåra) finns längs vägen tillsammans med vitmåra och rödklöver. Då de små blåklockorna börjar blomma står de så elegant mot det gula luddet. Jag försökte få gulmåran att trivas i rabatten vid den faluröda husväggen men den föredrog vägkanten :-)

Gullvivorna sträcker på sig i slänten mot ekbacken och syns så bra från köket.

Halvan vårdar lupinerna. Det är underbart att plocka in ett stort fång innan de är överblommade!

Prästkragarna blommar länge och pryder tomten på flera ställen under lång tid.

Jag älskar verkligen mångfalden!

.


8 kommentarer

Gårdsmiljöer

Fatta att jag vill försöka ha kvar gårdens känsla från förr med ursprungliga vilda växter, tornseglare under takpannorna, fladdermössen som bor här, vedbacken med bark och sågspån och sin miljö för insekter. Romantik, näää…    Har läst bloggar där man river lagårdar och bygger ett nytt ”tjusigt” uthus, i stil med bostadshuset till färg och form. Vill inte raljera men här lever vi inte så.  MrsUniversum blir kanske tjatig men här får inte bli för ”fint”.  Det är egentligen den här bloggens mål och mening att visa på.

Det kan inte sägas bättre än som Caroline Edelstam formulerar det i Åker- och gårdsmiljöer:

 Illustration av Nils Forshed.

Under järnåldern började bebyggelsen bli permanent. Senare, under vikingatiden, samlades delvis gårdarna och befolkningen i byar. Byväsendet bestod fram tillskiftesreformerna under 1700- och 1800-talen. Gårdarna flyttades då ut från byarna och vi fick den landskapsbild med ensamliggande gårdar som vi har kvar idag.

Gårdsmiljön erbjuder många olika livsmiljöer för växter och djur. Genom slitage och tramp uppstår miljöer som är viktiga för många småvuxna arter som inte klarar konkurrensen i hög vegetation t ex vitplister, kattost och sparvnäva men också arter som är mer tåliga som groblad, trampört och gatkamomill. Där det finns djur påverkas marken så att den aldrig hinner sluta sig, t ex kreatursstigar och hönsgårdar. Det finns ofta mer skuggiga och fuktiga platser liksom närings­rika miljöer intill gödselstäder där mållor kan dominera. För det mesta finns även torra och näringsfattiga miljöer som vedbackar.

Gårdsmiljöerna har också förändrats under senare tid. Många gårdar i slättbygderna drivs idag kreaturslöst, vilket leder till att de hårt trampade ytorna försvinner. På många håll växer gårdsmiljön successivt igen med starkvuxna arter som kvickrot och nässlor. Ökade krav på en uppstädad miljö kan också vara negativt för vissa arter. Att bekämpa vegetationen med kemiska bekämpnings­medel leder till att värdefulla miljöer slås ut.

Vårdträd är särskilt värdefulla för insekter som lever i gamla och solbelysta lövträd. De blir ofta mycket gamla och kan under flera hundra år vara livsrum för många sällsynta arter. Gamla vårdträd utnyttjas även av hålbyggande fåglar.

Jordbrukets byggnader har också betydelse som livsmiljö för fåglar och andra djur. Ladusvalan bygger sina bon på någon bjälke inne i ladugården, tornsvala och stare under tegelpannorna på taket. Gamla jordkällare och ödehus kan vara värdefulla för fladdermöss. Igelkott och snok har ibland sina boplatser i en komposthög. Många lavar växer gärna på gammalt obehandlat trävirke, exem­pelvis på äldre lador, trägärdsgårdar och hässjestörar.

.

Ur Åker- och gårdsmiljöer. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet.  Jordbruksverket 1994. Illustration av Nils Forshed. Finns att köpa på JBV:s hemsida. Rekommenderas å det varmaste. HÄR finns en reviderad upplaga som pdf.

.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,